ZŠ s MŠ s VJM, Boľ Alapiskola és Óvoda, Boly

Príspevok na stravovanie

Oznamujeme rodičom že od 2.9.2019 školské stravovanie žiakov bude podľa nasledovných vekových kategórií
1-4. roč.: štátny finančný príspevok 1,20€ k tomu rodičia doplácajú denne 0,01€, za celý mesiac 0,20€.
5-9. roč.: štatný finančný príspevok 1,20€, doplatok 0,10€, za celý mesiac 2€.
Materská škola: Pre škôlkárov celodenné stravovanie: štátny fin. príspevok v hodnote 1,20€, rodičia doplácajú 0,34€. Táto suma platí pre deti predškolákov a pre deti z rodín v hmotnej núdzi. Dieta, ktoré nie je z rodín v hmotnej núdzi, alebo nie je školopovinné, celodenná strava je v cene 1,54€.

O škole

Naša inštitúcia je jednou z najväčších plno-organizovaných škôl v trebišovskom okrese s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá na jeseň 2014 oslavovala 40. výročie odovzdania budovy do užívania. Našou úlohou je výchova a vzdelávanie žiakov v národnostnom jazyku v spádovej oblasti obce Boľ.

Počet žiakov v posledných rokoch viac-menej stagnuje a pohybuje sa okolo 160. Učiteľský kolektív má 16 stálych členov, 3 externých učiteľov a 2 učiteľky na MŠ. Vyučuje sa v 11 triedach, z ktorých 2 sú pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Súčasťou našej školy je školská jedáleň, školský klub detí, telocvičňa ako aj ihrisko s umelým trávnikom. Od roku 2002 pod jedným vedením pracuje základná škola s materskou školou. V MŠ sa výchova uskutočňuje v 1 triede, ktorú navštevuje 21 detí. Je pre nás dôležité, aby naši žiaci a deti strávili svoj čas v príjemnom, estetickom prostredí, preto každoročne vynakladáme nemalé úsilie, aby sme obnovovali triedy, sociálne zariadenia, ktoré za 40 rokov pôsobenia sa už značne opotrebovali. Hľadáme možnosti, zapájame sa do projektov, aby sme si tým pomohli. Od septembra 2014 sme sa zapojili do projektu PRINED – tak ZŠ ako aj MŠ. Je to celoštátny projekt v rámci operačného programu Vzdelávanie – moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Takisto od septembra 2014 sme sa zapojili do projektu pod názvom „Do integrovanej školy s radosťou“, na realizáciu projektu Program SK04 – Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie – „Vzdelanie Rómov, o Rómoch a pre Rómov“ – „Education of Roma, on Roma and for Roma“ spolufinancovaného z grantov EHP a Nórska a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Staráme sa o nadané deti a vďaka týchto projektov máme možnosť viac pozornosti sa venovať aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Vďaka tohto projektu sme doteraz získali 12 počítačov, zariadenie do cvičnej kuchyne a zaviedli sme predmet Rómske reálie. Pomocou týchto zariadení žiaci našej školy sa môžu vzdelávať bez rozdielu na sociálne nerovnosti. V rámci predmetu Rómske reálie sa žiaci učili o histórii, kultúre Rómov, aby sa lepšie poznali a takto platí slogen „Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“. Žiaci navštevujú rôzne krúžky, ktoré im napomáha v riešení domácich úloh. Obľúbené sú športové krúžky, divadelné a recitačné. V rámci recitačnej súťaže sme sa zapracovali až do krajského kola, kde dvaja žiaci získali bronzovú medailu. Dobré vzťahy sme vytvorili s našou bratskou školou v maďarskom Leveleku (blízko k mestu Nyíregyháza). Ročne zorganizujeme niekoľko spoločných stretnutí pre žiakov a učiteľov.

Začiatkom školského roka každý žiak dostáva peňažnú výpomoc od nadácie SZÜLŐFÖLDEM, ako aj prváci pri nástupe na základnú školu od nadácie RÁKÓCZI SZÖVETSÉG.

Našim krédom je ozbrojiť žiakov vedomosťou takou, aby si našli v živote uplatnenie, aby získali také vzdelanie, ktoré ich nabáda k neustálemu rozširovaniu svojich vedomostí a k celoživotnému vzdelávaniu. Sme presvedčení, že žiaci získajú trvalé vedomosti len v materinskom jazyku, ale pritom nesmieme zabudnúť na dôležitosť štátneho jazyka a cudzích jazykov.

Veríme, že telesne, duševne vyvinuté deti, ktoré sú schopné ďalej rásť, rozmýšľať otvorene, môžeme vychovať len v spolupráci s rodičmi.

Bližšie informácie o aktuálnych podujatiach školy sú k dispozícii na našej facebookovej stránke: https://www.facebook.com/zssmssvjmbol