Alapiskola és Óvoda, Boly ZŠ s MŠ s VJM, Boľ

Óvoda

Az óvoda a falu közepén helyezkedik el, az alapiskola épületében. Egy óvodai csoportot üzemeltetünk. Az oktató-nevelő munka erős oldala az óvoda belső és külső területeinek kihasználtsága. Az épület összetevői: játszó szoba, hálószoba,étkező, konyha, öltöző, szociális helyiségek, kabinet, iroda. Az épületet nagy udvar veszi körül homokozóval, mászókával, hintával felszerelve. Az épület belseje részleges felújításon ment keresztül.

Az egész napos oktató-nevelő munkát két óvónő biztosítja felváltva. A működési terv és a napirend a gyermekek igényeihez alkalmazkodik, tekintettel a gyermekek egyéni szükségleteire.

A feladatokat és célokat a törvény által előírt dokumentumok alapján tervezzük /Állami Művelődési Program, Óvodai Művelődési Program, Iskolatörvény/

A havi oktatási-nevelési célok, melyek a Nemzeti tantervből adódnak, a gyermek életkorának és egyéni képességeinek megfelelőek voltak. A célok elsődleges alapjául szolgál az óvodai nevelési program:

– a KOGNITÍV – megismerő – tevékenységekben a gyermekek önállóan és aktívan vettek részt a megismerési folyamatokban, melyek az óvónő szakmai irányítása alatt zajlottak., individuális,kiscsoportos és frontális tanulásáltal, megfigyeléssel, felfedezéssel, beszélgetéssel és egyéb tevékenységekkel.

– az ÉRZÉKELŐ – MOTORIKUS területen a gyerekek elsajátították az önkiszolgáló tevékenységeket, az etikus viselkedés szabályait, az alapmozgásokat, a mozgásszokásokat. Fejlesztésre szorul még a helyes testtartás elsajátítása. Grafomotorikai készégük, térbeli tájékozódási készségük is fejlődött.

– a SZOCIÁLIS – EMOCIONÁLIS területen az etikus viselkedés szabályainak elsajátítását tűztük ki célul különféle proszociális és csoportos játékok által. Elsajátították a toleranciát, kedvességet, figyelmességet, empátiát, saját biztonságuk, környezetük védelmét.

Nevelési eszközként a játékot, mint a gyermek legtermészetesebb tevékenységét használtuk fel. A gyermekeknek elég teret biztosítottunk az önmegvalósításra, ezzel is támogatva az egészséges öntudat fejlődését. Minden tevékenységgel támogattuk a gyermekek alkotókészségét. Érvényesítettük a proszociális nevelést, mint a nevelés egyik integráló tényezőjét. Bebiztosítottuk az iskolaköteles gyermekek az alapiskola első osztályába való felkészülését. Az oktató-nevelői feladatokba beépítettük a környezettudatos nevelést.

Pozitívumként említhetjük meg a nyelvtanilag helyes beszéd elsajátítását, a nagymozgások és a finommotorika megfelelő fejlettségét, az államnyelv alapismereteinek elsajátítását, az egészséges életmódra való nevelést és nem utolsó sorban a szülőkkel való jó együttműködést az egyes tevékenységek keretén belül.

Óvodánk az elmúlt években szépült, fejlődött és minden feltételt biztosít ahhoz, hogy az ide járó gyermekek nyugodt, szeretetteljes éveket tölthessenek el itt.

Ahhoz, hogy ez így legyen és a gyerekek az iskolában, majd felnőttként is örömmel gondoljanak vissza ezekre az évekre maximális szeretetet, figyelmet, a gyermekek sokrétű kíváncsiságának kielégítését és sok színes játékot biztosítunk. Megtanítjuk nekik játszva megismerni a világot, és megtanítjuk őket boldognak lenni, örülni és közben tanulni, fejlődni, okosodni.