ZŠ s MŠ s VJM, Boľ Alapiskola és Óvoda, Boly

Materská škola

Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku od troch do šiestich rokov, pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a pre deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje deťom aj možnosť poldennej výchovy a vzdelávania.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. V školskom vzdelávacom programe sú vypracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.